ZingProxy.com

ZingProxy.com là dịch vụ cho thuê Proxy chất lượng cao với đa dạng nguồn IPv4 và IPv6 tại nhiều quốc gia trên thế giới.

IP của bạn:

 • 188.166.183.190

Văn phòng:

 • 93A Đội Cấn, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội

Online support:

VPS-Windows-ZingServer

ZingProxy API – Mua Proxy qua API

ZingProxy API

ZingProxy API

Tài liệu API

API là cơ chế cho phép 2 thành phần của phần mềm giao tiếp với nhau bằng một tập hợp các định nghĩa và giao thức sẵn có.

ZingProxy API là danh sách các cơ chế đã được định nghĩa giúp cho phần mềm của bạn có thể truy xuất dữ liệu, mua và lấy thông tin proxy từ tài khoản của bạn tại ZingProxy.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ZingProxy API

I. Xác thực API:

Sử dụng phương thức xác thực "Bearer accessToken" trong header với mọi request API.

example:

headers: { 'Authorization': 'Bearer accessToken' }

API_URL = https://api.zingproxy.com

Trong các request thử nghiệm, quý khách vui lòng tự tạo MOCK API để sử dụng cho thử nghiệm, chúng tôi sẽ không hoàn tiền nếu quý khách thử nghiệm trực tiếp với API_URL chính thức.

II. Danh sách API đã được hỗ trợ (01/12/2023):

1. Thông tin tài khoản và thanh toán

1.1. Lấy thông tin tài khoản
request
GET
response.data
       {
        "status": "success",
        "user": {
         "fullname": "Lương Quang Minh",
         "email": "[email protected]",
         "customerId": "ZP210201",
         "balance": 1285293000
        }
       }
      
1.2. Lấy thông tin danh sách thanh toán
request
GET
example:
        // if you need query invoices from page 2:
        API_URL/billing/invoices?page=2
      
response.data
       {
        "status": "success",
        "page": 1,
        "maxPerPage": 50,
        "invoices": [
         {
           "uId": "656550b865b32f0999c1fa36",
           "transferId": "ZP0001_000085385",
           "preBalance": 5591000,
           "amount": 298000,
           "afterBalance": 5293000,
           "status": "Paid",
           "type": "Renew Proxy",
           "method": "Số dư",
           "createdAt": "2023-11-28T02:30:16.840Z"
         },
         {
           "id": "656456c292344ad48f83aa51",
           "transferId": "ZP0001_000085384",
           "preBalance": 5889000,
           "amount": 298000,
           "afterBalance": 5591000,
           "status": "Paid",
           "type": "Create Proxy",
           "method": "Số dư",
           "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.402Z"
         }
        ]
       }
      
1.3. Chi tiết thanh toán
request
GET
response.data
       {
        "status": "success",
        "page": 1,
        "max": 50,
        "invoices": [
         {
           "uId": "656550b865b32f0999c1fa36",
           "transferId": "ZP0001_000085385",
           "preBalance": 5591000,
           "amount": 298000,
           "afterBalance": 5293000,
           "status": "Paid",
           "type": "Renew Proxy",
           "method": "Số dư",
           "createdAt": "2023-11-28T02:30:16.840Z"
         },
         {
           "id": "656456c292344ad48f83aa51",
           "transferId": "ZP0001_000085384",
           "preBalance": 5889000,
           "amount": 298000,
           "afterBalance": 5591000,
           "status": "Paid",
           "type": "Create Proxy",
           "method": "Số dư",
           "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.402Z"
         }
        ]
       }
      

2. Tạo và quản lý Proxies Datacenter Private IPv4

2.0. Lấy danh sách các gói proxy datacenter IPv4
request
GET
response.data
        {
         "status": "success",
         "quantityPlans": 6,
         "plans": [
          {
           "planCode": "B2T9A8",
           "typeIp": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "prices": {
             "monthly": 69000,
             "threeMonths": 207000,
             "sixMonths": null
           },
           "countries": [
            {
              "code": "kg",
              "name": "Kyrgyzstan"
            },
            ...
           ],
           "affRewardPercent": 5
          },
          {
           "planCode": "F2X3W5",
           "typeIp": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "prices": {
            "monthly": 95000,
            "threeMonths": 256000,
            "sixMonths": null
           },
           "countries": [
            {
             "code": "au",
             "name": "Australia"
            },
            ...
           ],
           "affRewardPercent": 5
          },
          {
           "planCode": "F5Z6V2",
           "typeIp": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "prices": {
            "monthly": 69000,
            "threeMonths": 207000,
            "sixMonths": null
           },
           "countries": [
            {
             "code": "ru",
             "name": "Russia",
             "cities": [
              {
                "id": 29,
                "name": "Astrakhan"
              },
              {
                "id": 64,
                "name": "Belgorod"
              },
              ...
             ]
            },
            ...
           ],
           "affRewardPercent": 5
          },
         ]
        }
       
2.1. Tạo mới proxies Datacenter Private IPv4
request:
POST
body:
        {
         "typeSlug": "datacenter-private-ipv4",
         "planCode": "V6AZ2C9",
         "period": "monthly",
         "countryCode":"us",
         "protocol": "http", 
         // or socks5
         "quantity": 1,
         "note": "Note proxy to management"
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "oldBalance": 199500,
         "totalCost": 69000,
         "afterBalance": 130500,
         "quantity": 1,
         "proxies": [
          {
           "sourceId": "ZP0001_18589",
           "ip": "91.242.237.128",
           "httpPort": "62644",
           "socks5Port": "62645",
           "username": "s87ZDs1N",
           "password": "xBRd2S9m",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "countryCode": "us",
           "createdAt": "2023-11-18T08:07:11.586Z",
           "dateEnd": "2023-12-18T08:07:09.366Z"
          }
         ]
        }
       
2.2. Danh sách proxies Datacenter Private IPv4
request:
GET
params:
        running
        expiring
        cancelled
        all
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "state": "running",
         "proxies": [
          {
           "uId": "655c76c65181aae0daaa4e5d",
           "state": "running",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18604",
           "ip": "38.102.76.229",
           "portHttp": "8000",
           "portSocks5": null,
           "username": "3wah6Y",
           "password": "UVdKS6",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "countryCode": "ca",
           "server": 3,
           "note": "Note proxy to management",
           "createdAt": "2023-11-21T09:22:14.060Z",
           "dateEnd": "2023-12-21T05:22:13.000Z",
           "prices": {
            "daily": null,
            "threeDays": null,
            "weekly": null,
            "monthly": 69000,
            "twoMonths": 138000,
            "threeMonths": 207000,
            "sixMonths": null
           }
          },
          {
           "uId": "655c7523b0a1990d706e407b",
           "state": "running",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18603",
           "ip": "170.83.232.164",
           "portHttp": "8000",
           "portSocks5": null,
           "username": "Znovfr",
           "password": "qhG1xS",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "countryCode": "us",
           "server": 3,
           "note": "Note proxy to management",
           "createdAt": "2023-11-21T09:15:15.361Z",
           "dateEnd": "2023-12-21T05:15:14.000Z",
           "prices": {
            "daily": null,
            "threeDays": null,
            "weekly": null,
            "monthly": 69000,
            "twoMonths": 138000,
            "threeMonths": 207000,
            "sixMonths": null
           }
          }
         ]
        }
       
2.3. Chi tiết proxy Datacenter Private IPv4
request:
GET
example:
        sourceId = ZP0001_18602
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "proxies": {
          "uId": "655c5e1ecfc60cf2800af961",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18602",
          "ip": "173.209.233.54",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": null,
          "username": "ZFaaCU",
          "password": "6ANymm",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-21T07:37:02.846Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T03:37:02.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": null,
           "weekly": null,
           "monthly": 69000,
           "twoMonths": 138000,
           "threeMonths": 207000,
           "sixMonths": null
          }
         }
        }
       
2.4. Gia hạn proxy Datacenter Private IPv4
request:
POST
body:
        {
         "sourceId": "ZP0001_18600,ZP0001_18599",
         // Gia hạn nhiều id cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng
         "period": "monthly"
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "preBalance": 577000,
         "afterBalance": 413000,
         "success": {
          "total": 2,
          "list": [
           {
            "uId": "6558764d56f37a2bdbdaf01c",
            "autoRenew": false,
            "sourceId": "ZP0001_18590",
            "ip": "193.187.106.89",
            "portHttp": "62556",
            "portSocks5": "62557",
            "username": "pfc6tNJ2",
            "password": "24WmZDUr",
            "countryCode": "RU",
            "dateEnd": "2024-02-16T08:31:07.055Z",
            "server": 2,
            "note": "Note proxy to management",
            "createdAt": "2023-11-18T08:52:33.000Z",
            "updatedAt": "2023-11-21T02:20:40.113Z",
            "prices": {}
           },
           {
            "uId": "65587b519c41b368b81b6bbe",
            "autoRenew": false,
            "sourceId": "ZP0001_18592",
            "ip": "50.114.127.38",
            "portHttp": "45409",
            "portSocks5": null,
            "username": "SE99AIXMHJrGxeU",
            "password": "g8v4RTDwQnC15bH",
            "countryCode": "US",
            "dateEnd": "2024-02-18T08:52:28.000Z",
            "server": 8,
            "note": "Note proxy to management",
            "createdAt": "2023-11-18T08:52:33.000Z",
            "updatedAt": "2023-11-21T02:20:40.113Z",
            "prices": {}
           }
          ]
         },
         "error": {
          "total": 1,
          "list": [
           {
            "uId": "6558792b0b4588e8756e854d",
            "autoRenew": false,
            "sourceId": "ZP0001_18591",
            "serviceId": null,
            "ip": "45.128.13.196",
            "portHttp": "8481",
            "portSocks5": null,
            "username": "2Hfh9swGUO",
            "password": "Ms857ivAoc",
            "orderId": "10859665",
            "countryCode": "SG",
            "dateEnd": "2023-12-18T01:43:20.000Z",
            "server": 5,
            "note": "Note proxy to management",
            "createdAt": "2023-11-18T08:52:33.000Z",
            "updatedAt": "2023-11-21T02:20:40.113Z",
            "prices": {}
           }
          ]
         }
        }
       
2.1. Tạo mới proxies Datacenter Private IPv4
request:
POST
body:
       {
        "typeSlug": "datacenter-private-ipv4",
        "planCode": "V6AZ2C9",
        "period": "monthly",
        "countryCode":"us",
        "protocol": "http", 
        // or socks5
        "quantity": 1,
        "note": "Note proxy to management"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "oldBalance": 199500,
        "totalCost": 69000,
        "afterBalance": 130500,
        "quantity": 1,
        "proxies": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_18589",
          "ip": "91.242.237.128",
          "httpPort": "62644",
          "socks5Port": "62645",
          "username": "s87ZDs1N",
          "password": "xBRd2S9m",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "createdAt": "2023-11-18T08:07:11.586Z",
          "dateEnd": "2023-12-18T08:07:09.366Z"
         }
        ]
       }
      
2.2. Danh sách proxies Datacenter Private IPv4
request:
GET
params:
       running
       expiring
       cancelled
       all
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "state": "running",
        "proxies": [
         {
          "uId": "655c76c65181aae0daaa4e5d",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18604",
          "ip": "38.102.76.229",
          "portHttp": "8000",
          "portSocks5": null,
          "username": "3wah6Y",
          "password": "UVdKS6",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "ca",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-21T09:22:14.060Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T05:22:13.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": null,
           "weekly": null,
           "monthly": 69000,
           "twoMonths": 138000,
           "threeMonths": 207000,
           "sixMonths": null
          }
         },
         {
          "uId": "655c7523b0a1990d706e407b",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18603",
          "ip": "170.83.232.164",
          "portHttp": "8000",
          "portSocks5": null,
          "username": "Znovfr",
          "password": "qhG1xS",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-21T09:15:15.361Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T05:15:14.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": null,
           "weekly": null,
           "monthly": 69000,
           "twoMonths": 138000,
           "threeMonths": 207000,
           "sixMonths": null
          }
         }
        ]
       }
      
2.3. Chi tiết proxy Datacenter Private IPv4
request:
GET
example:
       sourceId = ZP0001_18602
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "proxies": {
         "uId": "655c5e1ecfc60cf2800af961",
         "state": "running",
         "autoRenew": false,
         "sourceId": "ZP0001_18602",
         "ip": "173.209.233.54",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": null,
         "username": "ZFaaCU",
         "password": "6ANymm",
         "type": "dedicated",
         "ipVersion": "4",
         "countryCode": "us",
         "server": 3,
         "note": "Note proxy to management",
         "createdAt": "2023-11-21T07:37:02.846Z",
         "dateEnd": "2023-12-21T03:37:02.000Z",
         "prices": {
          "daily": null,
          "threeDays": null,
          "weekly": null,
          "monthly": 69000,
          "twoMonths": 138000,
          "threeMonths": 207000,
          "sixMonths": null
         }
        }
       }
      
2.4. Gia hạn proxy Datacenter Private IPv4
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_18600,ZP0001_18599",
        // Gia hạn nhiều id cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng
        "period": "monthly"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "preBalance": 577000,
        "afterBalance": 413000,
        "success": {
         "total": 2,
         "list": [
          {
           "uId": "6558764d56f37a2bdbdaf01c",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18590",
           "ip": "193.187.106.89",
           "portHttp": "62556",
           "portSocks5": "62557",
           "username": "pfc6tNJ2",
           "password": "24WmZDUr",
           "countryCode": "RU",
           "dateEnd": "2024-02-16T08:31:07.055Z",
           "server": 2,
           "note": "Note proxy to management",
           "createdAt": "2023-11-18T08:52:33.000Z",
           "updatedAt": "2023-11-21T02:20:40.113Z",
           "prices": {}
          },
          {
           "uId": "65587b519c41b368b81b6bbe",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18592",
           "ip": "50.114.127.38",
           "portHttp": "45409",
           "portSocks5": null,
           "username": "SE99AIXMHJrGxeU",
           "password": "g8v4RTDwQnC15bH",
           "countryCode": "US",
           "dateEnd": "2024-02-18T08:52:28.000Z",
           "server": 8,
           "note": "Note proxy to management",
           "createdAt": "2023-11-18T08:52:33.000Z",
           "updatedAt": "2023-11-21T02:20:40.113Z",
           "prices": {}
          }
         ]
        },
        "error": {
         "total": 1,
         "list": [
          {
           "uId": "6558792b0b4588e8756e854d",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18591",
           "serviceId": null,
           "ip": "45.128.13.196",
           "portHttp": "8481",
           "portSocks5": null,
           "username": "2Hfh9swGUO",
           "password": "Ms857ivAoc",
           "orderId": "10859665",
           "countryCode": "SG",
           "dateEnd": "2023-12-18T01:43:20.000Z",
           "server": 5,
           "note": "Note proxy to management",
           "createdAt": "2023-11-18T08:52:33.000Z",
           "updatedAt": "2023-11-21T02:20:40.113Z",
           "prices": {}
          }
         ]
        }
       }
      

3. Tạo và quản lý Proxies tốc độ cao

3.0. Kiểm tra các gói proxies tốc độ cao để mua
request:
GET
response.data:
        {
         "status": "success",
         "quantityPlans": 1,
         "plans": [
          {
           "planCode": "M9Q2C5",
           "typeIp": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "prices": {
            "monthly": 69000,
            "threeMonths": 207000,
            "sixMonths": 894000
           },
           "countries": [
             {
               "code": "us",
               "name": "USA",
               "additionCost": {
                "daily": null,
                "threeDays": null,
                "weekly": null,
                "monthly": 10000,
                "twoMonths": 20000,
                "threeMonths": 30000,
                "sixMonths": 60000
               }
             },
             {
              "code": "vn",
              "name": "Vietnam"
             },
             {
               "code": "uk",
               "name": "United Kingdom",
               "additionCost": {
                "daily": null,
                "threeDays": null,
                "weekly": null,
                "monthly": 10000,
                "twoMonths": 20000,
                "threeMonths": 30000,
                "sixMonths": 60000
               }
             }
           ],
           "affRewardPercent": 5
          }
         ]
        } 
       
3.1. Tạo mới proxies tốc độ cao
request:
POST
body:
        {
         "typeSlug": "datacenter-highspeed-ipv4",
         "planCode": "M9Q2C5",
         "period": "monthly",
         "countryCode":"us",
         "protocol": "socks5", 
         // or http
         "quantity": 1,
         "note": "Proxy for work"
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "oldBalance": 413000,
         "afterBalance": 334000,
         "quantity": 1,
         "proxies": [
          {
           "sourceId": "ZP0001_18598",
           "ip": "216.244.71.4",
           "httpPort": "45739",
           "socks5Port": null,
           "username": "jhpj8992",
           "password": "5rG5WB3qI",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "countryCode": "US",
           "createdAt": "2023-11-21T03:28:46.243Z",
           "dateEnd": "2023-12-21T03:28:46.241Z"
          }
         ]
        }
       
3.2. Danh sách proxies tốc độ cao
request:
GET
params:
        running
        expiring
        cancelled
        all
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "state": "running",
         "proxies": [
          {
           "uId": "655c246e10980402a496374f",
           "state": "running",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18600",
           "ip": "162.245.238.215",
           "portHttp": null,
           "portSocks5": "23770",
           "username": "hdgo6201",
           "password": "upucCgB3U",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "countryCode": "us",
           "server": 4,
           "createdAt": "2023-11-21T03:30:54.202Z",
           "dateEnd": "2023-12-21T03:30:54.186Z"
          },
          {
           "uId": "655c246e10980402a496374a",
           "state": "running",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18599",
           "ip": "74.81.45.197",
           "portHttp": null,
           "portSocks5": "25431",
           "username": "voua5162",
           "password": "KYzVIAMp7",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "4",
           "countryCode": "us",
           "server": 4,
           "createdAt": "2023-11-21T03:30:54.186Z",
           "dateEnd": "2023-12-21T03:30:54.186Z"
          }
         ]
        }
       
3.3. Chi tiết proxy tốc độ cao
request:
GET
example:
        sourceId = ZP0001_18602
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "proxies": {
          "uId": "655c5e1ecfc60cf2800af961",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18602",
          "ip": "173.209.233.54",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": null,
          "username": "ZFaaCU",
          "password": "6ANymm",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-21T07:37:02.846Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T03:37:02.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": null,
           "weekly": null,
           "monthly": 69000,
           "twoMonths": 138000,
           "threeMonths": 207000,
           "sixMonths": null
          }
         }
        }
       
3.4. Gia hạn proxy tốc độ cao
request:
POST
body:
        {
         "sourceId": "ZP0001_18601",
         // Gia hạn nhiều sourceId cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng
         "period": "monthly"
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "preBalance": 1605000,
         "afterBalance": 1526000,
         "success": {
          "total": 1,
          "list": [
           {
            "uId": "655c5509c998d09e7881293a",
            "autoRenew": false,
            "sourceId": "ZP0001_18601",
            "serviceId": null,
            "ip": "181.214.238.56",
            "portHttp": null,
            "portSocks5": "59750",
            "username": "spub4136",
            "password": "kOVoqG5C9",
            "orderId": "260441",
            "countryCode": "US",
            "dateEnd": "2024-01-20T06:58:17.429Z",
            "server": 4,
            "updatedAt": "2023-11-21T06:58:33.561Z",
            "prices": {
             "daily": null,
             "threeDays": null,
             "weekly": null,
             "monthly": 69000,
             "twoMonths": null,
             "threeMonths": 207000,
             "sixMonths": 894000
            }
           }
          ]
         },
         "error": {
          "total": 0,
          "list": []
         }
        }
       
3.5. Change Protocol (đổi giao thức proxy)
request:
POST
body:
        {
         "sourceId": "ZP0001_18600",
         // chỉ một proxy mỗi lần
         "protocol": "http"
         // hoặc socks5
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "protocol": "sock5",
         "proxy": {
          "uId": "655c5509c998d09e7881293a",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18601",
          "ip": "181.214.238.56",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "59750",
          "username": "zliv7066",
          "password": "kOVoqG5C9",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "server": 4,
          "createdAt": "2023-11-21T06:58:17.432Z",
          "dateEnd": "2024-01-20T06:58:17.429Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": null,
           "weekly": null,
           "monthly": 69000,
           "twoMonths": null,
           "threeMonths": 207000,
           "sixMonths": 894000
          }
         }
        }
       
3.1. Tạo mới proxies tốc độ cao
request:
POST
body:
       {
        "typeSlug": "datacenter-highspeed-ipv4",
        "planCode": "M9Q2C5",
        "period": "monthly",
        "countryCode":"us",
        "protocol": "socks5", 
        // or http
        "quantity": 1,
        "note": "Proxy for work"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "oldBalance": 413000,
        "afterBalance": 334000,
        "quantity": 1,
        "proxies": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_18598",
          "ip": "216.244.71.4",
          "httpPort": "45739",
          "socks5Port": null,
          "username": "jhpj8992",
          "password": "5rG5WB3qI",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "US",
          "createdAt": "2023-11-21T03:28:46.243Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T03:28:46.241Z"
         }
        ]
       }
      
3.2. Danh sách proxies tốc độ cao
request:
GET
params:
       running
       expiring
       cancelled
       all
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "state": "running",
        "proxies": [
         {
          "uId": "655c246e10980402a496374f",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18600",
          "ip": "162.245.238.215",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "23770",
          "username": "hdgo6201",
          "password": "upucCgB3U",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "server": 4,
          "createdAt": "2023-11-21T03:30:54.202Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T03:30:54.186Z"
         },
         {
          "uId": "655c246e10980402a496374a",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18599",
          "ip": "74.81.45.197",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "25431",
          "username": "voua5162",
          "password": "KYzVIAMp7",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "us",
          "server": 4,
          "createdAt": "2023-11-21T03:30:54.186Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T03:30:54.186Z"
         }
        ]
       }
      
3.3. Chi tiết proxy tốc độ cao
request:
GET
example:
       sourceId = ZP0001_18602
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "proxies": {
         "uId": "655c5e1ecfc60cf2800af961",
         "state": "running",
         "autoRenew": false,
         "sourceId": "ZP0001_18602",
         "ip": "173.209.233.54",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": null,
         "username": "ZFaaCU",
         "password": "6ANymm",
         "type": "dedicated",
         "ipVersion": "4",
         "countryCode": "us",
         "server": 3,
         "note": "Note proxy to management",
         "createdAt": "2023-11-21T07:37:02.846Z",
         "dateEnd": "2023-12-21T03:37:02.000Z",
         "prices": {
          "daily": null,
          "threeDays": null,
          "weekly": null,
          "monthly": 69000,
          "twoMonths": 138000,
          "threeMonths": 207000,
          "sixMonths": null
         }
        }
       }
      
3.4. Gia hạn proxy tốc độ cao
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_18601",
        // Gia hạn nhiều sourceId cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng
        "period": "monthly"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "preBalance": 1605000,
        "afterBalance": 1526000,
        "success": {
         "total": 1,
         "list": [
          {
           "uId": "655c5509c998d09e7881293a",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18601",
           "serviceId": null,
           "ip": "181.214.238.56",
           "portHttp": null,
           "portSocks5": "59750",
           "username": "spub4136",
           "password": "kOVoqG5C9",
           "orderId": "260441",
           "countryCode": "US",
           "dateEnd": "2024-01-20T06:58:17.429Z",
           "server": 4,
           "updatedAt": "2023-11-21T06:58:33.561Z",
           "prices": {
            "daily": null,
            "threeDays": null,
            "weekly": null,
            "monthly": 69000,
            "twoMonths": null,
            "threeMonths": 207000,
            "sixMonths": 894000
           }
          }
         ]
        },
        "error": {
         "total": 0,
         "list": []
        }
       }
      
3.5. Change Protocol (đổi giao thức proxy)
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_18600",
        // chỉ một proxy mỗi lần
        "protocol": "http"
        // hoặc socks5
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "protocol": "sock5",
        "proxy": {
         "uId": "655c5509c998d09e7881293a",
         "autoRenew": false,
         "sourceId": "ZP0001_18601",
         "ip": "181.214.238.56",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": "59750",
         "username": "zliv7066",
         "password": "kOVoqG5C9",
         "type": "dedicated",
         "ipVersion": "4",
         "countryCode": "us",
         "server": 4,
         "createdAt": "2023-11-21T06:58:17.432Z",
         "dateEnd": "2024-01-20T06:58:17.429Z",
         "prices": {
          "daily": null,
          "threeDays": null,
          "weekly": null,
          "monthly": 69000,
          "twoMonths": null,
          "threeMonths": 207000,
          "sixMonths": 894000
         }
        }
       }
      

4. Tạo và gia hạn IPv6

4.0. Kiểm tra các gói proxy IPv6 để mua
request:
GET
response.data:
        {
         "status": "success",
         "quantityPlans": 2,
         "plans": [
          {
           "planCode": "G6C2Q8",
           "typeIp": "dedicated",
           "ipVersion": "6",
           "prices": {
            "daily": null,
            "threeDays": 3000,
            "weekly": 7000,
            "monthly": 30000,
            "twoMonths": 60000,
            "threeMonths": 90000,
            "sixMonths": null
           },
           "countries": [
            {
             "code": "ca",
             "name": "Canada"
            },
            ..
           ],
           "affRewardPercent": 5
          },
          {
           "planCode": "V6AZ2C9",
           "typeIp": "dedicated",
           "ipVersion": "6",
           "prices": {
            "daily": null,
            "threeDays": 3000,
            "weekly": 7000,
            "monthly": 30000,
            "twoMonths": 60000,
            "threeMonths": 90000,
            "sixMonths": null
           },
           "countries": [
            {
             "code": "au",
             "name": "Australia"
            },
            ...
           ],
           "affRewardPercent": 5
          }
         ]
        }
       
4.1. Tạo mới proxy IPv6
request:
POST
body:
        {
         "typeSlug": "datacenter-private-ipv6",
         "planCode": "G6C2Q8",
         "period": "threeDays",
         "countryCode":"us",
         "protocol": "http", 
         // or socks5
         "quantity": 1,
         "note": "Note proxy to management"
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "oldBalance": 5293000,
         "totalCost": 3000,
         "afterBalance": 5290000,
         "quantity": 1,
         "proxies": [
          {
           "sourceId": "ZP0001_18608",
           "ip": "2a10:6d41:1b46:5e13:d2ce:18fb:8230:87c5",
           "internalIp": "45.145.57.238",
           "httpPort": "13000",
           "socks5Port": null,
           "username": "ny58D1",
           "password": "VFJhn0",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "6",
           "countryCode": "us",
           "createdAt": "2023-11-29T22:59:51.631Z",
           "dateEnd": "2023-12-02T18:59:51.000Z",
           "note": "Note proxy to management"
          }
         ]
        }
       
4.2. Danh sách proxy IPv6 (tương tự IPv4)
request:
GET
params:
        running
        expiring
        cancelled
        all
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "state": "running",
         "proxies": [
          {
           "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
           "state": "running",
           "autoRenew": false,
           "sourceId": "ZP0001_18610",
           "internalIp": "45.145.57.238",
           "portHttp": null,
           "portSocks5": "13015",
           "username": "kfVh9x",
           "password": "L2fQSk",
           "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
           "type": "dedicated",
           "ipVersion": "6",
           "countryCode": "us",
           "server": 3,
           "note": "Note proxy to management",
           "createdAt": "2023-11-30T01:21:07.247Z",
           "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z",
           "prices": {
            "daily": null,
            "threeDays": 3000,
            "weekly": 7000,
            "monthly": 30000,
            "twoMonths": 60000,
            "threeMonths": 90000,
            "sixMonths": null
           }
          },
          ...
         ]
        }
       
4.3. Chi tiết proxy IPv6
request:
GET
example:
        sourceId = ZP0001_18610
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "proxies": {
          "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18610",
          "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "13015",
          "username": "kfVh9x",
          "password": "L2fQSk",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "6",
          "countryCode": "us",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-30T01:21:07.247Z",
          "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": 3000,
           "weekly": 7000,
           "monthly": 30000,
           "twoMonths": 60000,
           "threeMonths": 90000,
           "sixMonths": null
          }
         }
        }
       
4.4. Gia hạn proxy IPv6
request:
POST
body:
        {
         "sourceId": "ZP0001_18610",
         // Gia hạn nhiều sourceId cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng
         "period": "threeDays"
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "preBalance": 5281000,
         "afterBalance": 5278000,
         "success": {
           "total": 1,
           "list": [
            {
             "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
             "autoRenew": false,
             "sourceId": "ZP0001_18610",
             "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
             "internalIp": "45.145.57.238",
             "portHttp": "13015",
             "portSocks5": null,
             "username": "kfVh9x",
             "password": "L2fQSk",
             "countryCode": "US",
             "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z",
             "server": 3,
             "note": "Note proxy to management",
             "updatedAt": "2023-11-30T01:24:38.573Z"
            }
           ]
         },
         "error": {
          "total": 0,
          "list": []
         }
        }
       
4.5. Change Protocol IPv6 (đổi giao thức proxy tương tự IPv4)
request:
POST
body:
        {
         "sourceId": "ZP0001_18600",
         // chỉ một proxy mỗi lần
         "protocol": "http"
         // hoặc socks5
        }
       
response.data:
        {
         "status": "success",
         "protocol": "socks",
         "proxy": {
          "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18610",
          "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "13015",
          "username": "kfVh9x",
          "password": "L2fQSk",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "6",
          "countryCode": "us",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-30T01:21:07.247Z",
          "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z"
         }
        }
       
4.1. Tạo mới proxy IPv6
request:
POST
body:
       {
        "typeSlug": "datacenter-private-ipv6",
        "planCode": "G6C2Q8",
        "period": "threeDays",
        "countryCode":"us",
        "protocol": "http", 
        // or socks5
        "quantity": 1,
        "note": "Note proxy to management"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "oldBalance": 5293000,
        "totalCost": 3000,
        "afterBalance": 5290000,
        "quantity": 1,
        "proxies": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_18608",
          "ip": "2a10:6d41:1b46:5e13:d2ce:18fb:8230:87c5",
          "internalIp": "45.145.57.238",
          "httpPort": "13000",
          "socks5Port": null,
          "username": "ny58D1",
          "password": "VFJhn0",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "6",
          "countryCode": "us",
          "createdAt": "2023-11-29T22:59:51.631Z",
          "dateEnd": "2023-12-02T18:59:51.000Z",
          "note": "Note proxy to management"
         }
        ]
       }
      
4.2. Danh sách proxy IPv6 (tương tự IPv4)
request:
GET
params:
       running
       expiring
       cancelled
       all
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "state": "running",
        "proxies": [
         {
          "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_18610",
          "internalIp": "45.145.57.238",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "13015",
          "username": "kfVh9x",
          "password": "L2fQSk",
          "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
          "type": "dedicated",
          "ipVersion": "6",
          "countryCode": "us",
          "server": 3,
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-30T01:21:07.247Z",
          "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": 3000,
           "weekly": 7000,
           "monthly": 30000,
           "twoMonths": 60000,
           "threeMonths": 90000,
           "sixMonths": null
          }
         },
         ...
        ]
       }
      
4.3. Chi tiết proxy IPv6
request:
GET
example:
       sourceId = ZP0001_18610
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "proxies": {
         "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
         "state": "running",
         "autoRenew": false,
         "sourceId": "ZP0001_18610",
         "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": "13015",
         "username": "kfVh9x",
         "password": "L2fQSk",
         "type": "dedicated",
         "ipVersion": "6",
         "countryCode": "us",
         "server": 3,
         "note": "Note proxy to management",
         "createdAt": "2023-11-30T01:21:07.247Z",
         "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z",
         "prices": {
          "daily": null,
          "threeDays": 3000,
          "weekly": 7000,
          "monthly": 30000,
          "twoMonths": 60000,
          "threeMonths": 90000,
          "sixMonths": null
         }
        }
       }
      
4.4. Gia hạn proxy IPv6
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_18610",
        // Gia hạn nhiều sourceId cách nhau bởi dấu phẩy, không có khoảng trắng
        "period": "threeDays"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "preBalance": 5281000,
        "afterBalance": 5278000,
        "success": {
          "total": 1,
          "list": [
           {
            "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
            "autoRenew": false,
            "sourceId": "ZP0001_18610",
            "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
            "internalIp": "45.145.57.238",
            "portHttp": "13015",
            "portSocks5": null,
            "username": "kfVh9x",
            "password": "L2fQSk",
            "countryCode": "US",
            "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z",
            "server": 3,
            "note": "Note proxy to management",
            "updatedAt": "2023-11-30T01:24:38.573Z"
           }
          ]
        },
        "error": {
         "total": 0,
         "list": []
        }
       }
      
4.5. Change Protocol IPv6 (đổi giao thức proxy tương tự IPv4)
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_18600",
        // chỉ một proxy mỗi lần
        "protocol": "http"
        // hoặc socks5
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "protocol": "socks",
        "proxy": {
         "uId": "6567e383843e70076d9df58b",
         "autoRenew": false,
         "sourceId": "ZP0001_18610",
         "ip": "2a10:6d41:7378:9cdd:fe60:7bf9:0f41:5f89",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": "13015",
         "username": "kfVh9x",
         "password": "L2fQSk",
         "type": "dedicated",
         "ipVersion": "6",
         "countryCode": "us",
         "server": 3,
         "note": "Note proxy to management",
         "createdAt": "2023-11-30T01:21:07.247Z",
         "dateEnd": "2023-12-08T21:21:07.000Z"
        }
       }
      

5. Tạo và gia hạn proxy dân cư Việt Nam

5.1. Tạo mới proxy dân cư Việt Nam
request:
POST
body:
       {
        "typeSlug": "dan-cu-viet-nam",
        "planCode": "DCVN11",
        "period": "daily",
        "location":"bn",
        "protocol": "http", 
        // or socks5
        "quantity": 1,
        "note": "Note proxy to management"
       }
      
response.data:
       // not create IP
       {
        "status": "success",
        "message": "Đăng ký key thành công, vui lòng tạo IP để sử dụng",
        "quantity": 1,
        "proxy": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_29690",
          "planCode": "DCVN11",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": null,
          "username": null,
          "password": null,
          "dateEnd": "2023-12-01T01:36:43.000Z"
         }
        ]
       }

       // or created IP
       {
        "status": "success",
        "message": "Đăng ký key thành công. Vui lòng sử dụng hostIP, port và thông tin xác thực tương ứng để login proxy.",
        "quantity": 1,
        "proxy": [
         {
          "ip": "1.53.185.144",
          "hostIp": "1.53.185.144",
          "portHttp": "2086",
          "portSocks5": "12086",
          "username": "pvbie_u8R8t",
          "password": "xWKdUwXX",
          "dateEnd": "2023-11-23T02:12:15.000Z"
         }
        ]
       }
      
5.2. Danh sách proxy dân cư Việt Nam
request:
GET
params:
       running
       expiring
       cancelled
       all
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "state": "running",
        "proxies": [
         {
          "uId": "6567e72ba6a78fe676e07f12",
          "state": "expiring",
          "sourceId": "ZP0001_29690",
          "ip": "Proxy này chưa tạo IP. Vui lòng tạo IP để sử dụng.",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": null,
          "username": null,
          "password": null,
          "whiteListIp": [],
          "createdAt": "2023-11-30T01:36:43.066Z",
          "dateEnd": "2023-12-01T01:36:43.000Z",
          "prices": {
           "daily": 7000,
           "weekly": 45000,
           "monthly": 195000
          }
         }
        ]
       }
      
5.3. Chi tiết proxy dân cư Việt Nam
request:
GET
example:
       sourceId = ZP0001_29690
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "info": {
         "uId": "6567e72ba6a78fe676e07f12",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29690",
         "ip": "Proxy này chưa tạo IP. Vui lòng tạo IP để sử dụng.",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": null,
         "username": null,
         "password": null,
         "whiteListIp": [],
         "createdAt": "2023-11-30T01:36:43.066Z",
         "dateEnd": "2023-12-01T01:36:43.000Z",
         "prices": {
          "daily": 7000,
          "weekly": 45000,
          "monthly": 195000
         },
         "cities": [
          {
           "location": "bn",
           "name": "Bắc Ninh"
          },
          {
           "location": "dn",
           "name": "Đà Nẵng"
          },
          {
           "location": "hcm",
           "name": "Hồ Chí Minh"
          }
         ]
        }
       }
      
5.4. Gia hạn proxy dân cư Việt Nam
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_29690",
        "action": "renew",
        "period": "daily"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Gia hạn thành công sourceId ZP0001_29690",
        "info": {
         "uId": "6567e72ba6a78fe676e07f12",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29690",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": null,
         "username": null,
         "password": null,
         "whiteListIp": [],
         "createdAt": "2023-11-30T01:36:43.066Z",
         "dateEnd": "2023-12-02T01:36:43.000Z"
        }
       }
      
5.5. Tạo IP để sử dụng (hoặc đổi IP mới)
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_29689",
        "action": "createIP",
        "location": "bn"
       }
      
response.data:
       // create IP first
       {
        "status": "success",
        "message": "Bạn đã tạo mới IP thành công! 171.240.69.66",
        "info": {
         "uId": "6567e72ba6a78fe676e07f12",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29690",
         "hostIp": "171.240.69.66",
         "portHttp": "5000",
         "portSocks5": null,
         "username": null,
         "password": null,
         "whiteListIp": [],
         "createdAt": "2023-11-30T01:36:43.066Z",
         "dateEnd": "2023-12-02T01:36:43.000Z"
        }
       }
       // Change new IP
       {
        "status": "success",
        "message": "Đổi IP thành công, vị trí hiện tại Random, vui lòng kiểm tra sự thay đổi trên trên trình duyệt. Lưu ý IP host và Port sẽ không thay đổi.",
        "info": {
         "uId": "655d73b08a973cb62b4bd5c9",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29688",
         "ip": "27.73.248.63",
         "hostIp": "27.73.248.63",
         "portHttp": "19302",
         "portSocks5": "35149",
         "username": "pvbJ3P",
         "password": "7R29SY",
         "whiteListIp": [],
         "createdAt": "2023-11-22T03:21:20.837Z",
         "dateEnd": "2023-11-23T03:21:20.000Z"
        }
       }
      
5.6. Update info proxy (only server 2)
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_29691",
        "action": "updateProxy"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Cập nhật thành công thông tin Proxy.",
        "info": {
         "uId": "65683d3b06252d8b83da65f8",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29691",
         "hostIp": "171.241.72.52",
         "portHttp": "25319",
         "portSocks5": "26679",
         "username": "pvbe8A",
         "password": "A15WdL",
         "whiteListIp": [],
         "createdAt": "2023-11-30T07:43:55.863Z",
         "dateEnd": "2023-12-01T07:43:55.000Z"
        }
       }
      
5.7. Change Settings (Đổi username password hoặc whitelist IP với server 2 và 3)
request:
POST
body:
       // VD: đặt username là 1 và mật khẩu là 1:
       {
        "sourceId": "ZP0001_29691",
        "action": "settings",
        "authenticationMethod": {
         "usernamePassword": "1:1",
         // điền username:password (có dấu : ở giữa) muốn đặt hoặc để trống "" nếu muốn sử dụng chức năng whitelistIp, 
         "whitelistIp": ""
         // whitelistIp chỉ chấp nhận IPv4, để trống nếu muốn sử dụng user pass (nếu whitelist trống thì phải điền usernamePassword)
        }
       }

       // VD: không sử dụng mật khẩu, whitelist IP được phép truy cập là 171.240.61.149:
       {
        "sourceId": "ZP0001_29691",
        "action": "settings",
        "authenticationMethod": {
         "usernamePassword": "",
         "whitelistIp": "171.240.61.149"
         // whitelistIp chỉ chấp nhận IPv4, để trống nếu muốn sử dụng user pass (nếu whitelist trống thì phải điền usernamePassword)
        }
       }
      
response.data:
       // đặt mật khẩu thành công:
       {
        "status": "success",
        "message": "Cập nhật thành công cài đặt cho Proxy!",
        "info": {
         "uId": "65683d3b06252d8b83da65f8",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29691",
         "hostIp": "171.241.72.52",
         "portHttp": "25319",
         "portSocks5": "26679",
         "username": "1",
         "password": "1",
         "whiteListIp": [],
         "createdAt": "2023-11-30T07:43:55.863Z",
         "dateEnd": "2023-12-01T07:43:55.000Z"
        }
       }
       // whiteListIp thành công:
       {
        "status": "success",
        "message": "Cập nhật thành công cài đặt cho Proxy!",
        "info": {
         "uId": "65683d3b06252d8b83da65f8",
         "state": "expiring",
         "sourceId": "ZP0001_29691",
         "hostIp": "171.241.72.52",
         "portHttp": "25319",
         "portSocks5": "26679",
         "username": null,
         "password": null,
         "whiteListIp": [
          "171.240.61.149"
         ],
         "createdAt": "2023-11-30T07:43:55.863Z",
         "dateEnd": "2023-12-01T07:43:55.000Z"
        }
       }
      

6. Tạo và quản lý proxy dân cư xoay IP

6.1. Kiểm tra các gói proxy xoay hiện có
request:
GET
response.data:
       {
        "status": "success",
        "quantityPlans": 3,
        "plans": [
         {
          "planCode": "Basic",
          "typeIp": "rotatingResidential",
          "ipVersion": "4",
          "prices": {
           "perGB": 115000
          },
          "countries": [
           {
            "code": "us",
            "name": "United States",
            "prefixCountry": "UnitedStates",
            "cities": {
             "prefix": "",
             "option": []
            }
           },
           ...
          ],
          "affRewardPercent": 5,
          "whiteIpAuthentication": false
         },
         {
          "planCode": "Professional",
          "typeIp": "rotatingResidential",
          "ipVersion": "4",
          "prices": {
            "perGB": 159000
          },
          "countries": [
           {
            "code": "vn",
            "name": "Vietnam",
            "cities": [
             {
              "code": "AnGiang",
              "name": "An Giang"
             },
             ...
            ]
           },
           ...
          ],
          "affRewardPercent": 5,
          "whiteIpAuthentication": false
         },
         {
          "planCode": "Premium",
          "typeIp": "rotatingResidential",
          "ipVersion": "4",
          "prices": {
           "perGB": 170000
          },
          "countries": [
           {
            "code": "ae",
            "name": "United Arab Emirates",
            "cities": [
             {
              "code": "abudhabi",
              "name": "Abu dhabi"
             },
             ...
            ]
           },
           ...
          ],
          "affRewardPercent": 5,
          "whiteIpAuthentication": true
         }
        ]
       }
      
6.2. Tạo mới proxy dân cư xoay IP
request:
POST
body:
       {
        "typeSlug": "dan-cu-xoay-ip",
        "planCode": "Professional",
        "countryCode": "vn",
        "cityCode": "BacNinh",
        "bandwidth": 1,
        "protocol": "http",
        "stickIpInMinutes": 5,
        "note": ""
        // set stickIpInMinutes : 0 if you want to change ip constantly, max 60 minutes
       }
      
response.data:
       // success "Basic" plan
       {
        "status": "success",
        "message": "Tạo proxy xoay dân cư gói Basic thành công!",
        "info": {
         "sourceId": "ZP0001_1628",
         "hostIp": "24.199.75.16",
         "portHttp": "31112",
         "portSocks5": null,
         "username": "zp4t8b0h",
         "password": "6lxpQidUotwgYp5Y",
         "loginCredentials": [
           "24.199.75.16:31112:zp4t8b0h:6lxpQidUotwgYp5Y_country-UnitedStates"
         ],
         "bandwidth": 1,
         "note": "",
         "createdAt": "2023-11-25T02:32:35.178Z"
        }
       }
       // success "Professional" plan
       {
        "status": "success",
        "message": "Tạo proxy xoay dân cư gói undefined thành công!",
        "info": {
         "sourceId": "ZP0001_1629",
         "hostIp": "172.65.208.199",
         "portHttp": "31212",
         "portSocks5": "31212",
         "username": "zpvQJsiV",
         "password": "LmzXu32W",
         "loginCredentials": [
           "172.65.208.199:31212:customer-zpvQJsiV-country-US-region-Alaska:LmzXu32W"
         ],
         "bandwidth": 1,
         "note": "",
         "createdAt": "2023-11-25T02:54:34.524Z",
         "dateEnd": "2024-01-25T02:54:34.524Z"
        }
       }
      
6.3. Danh sách proxy dân cư xoay IP
request:
GET
response.data:
       {
        "status": "success",
        "list": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_1633",
          "hostIp": "172.65.208.199",
          "portHttp": "31212",
          "portSocks5": "31212",
          "username": "zpPluaJV",
          "password": "ixLnauSl",
          "orderBandwidth": 2,
          "usedBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get used bandwidth",
          "remainingBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get remaining bandwidth",
          "loginCredentials": [
           "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-region-BacNinh-session-oE3IHw0g6WWGSNq-time-5:ixLnauSl"
          ],
          "createdAt": "2023-11-25T07:58:08.768Z",
          "dateEnd": "2023-12-25T08:55:49.278Z"
         },
         {
          "sourceId": "ZP0001_1632",
          "hostIp": "146.190.3.79",
          "portHttp": "31112",
          "portSocks5": null,
          "username": "zpmraywh",
          "password": "dQkBd9a4We912GFP",
          "orderBandwidth": 3,
          "usedBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get used bandwidth",
          "remainingBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get remaining bandwidth",
          "loginCredentials": [
           "146.190.3.79:31112:zpmraywh:dQkBd9a4We912GFP_country-UnitedStates_session-r8SY4NXh"
          ],
          "createdAt": "2023-11-25T07:43:10.513Z",
          "dateEnd": "Không"
         },           
         {
          "sourceId": "ZP0001_1630",
          "hostIp": "91.239.130.34",
          "portHttp": "11222",
          "portSocks5": "51222",
          "username": "zpVbaZjB",
          "password": "3GUPMabH",
          "orderBandwidth": 1,
          "usedBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get used bandwidth",
          "remainingBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get remaining bandwidth",
          "loginCredentials": [
           "91.239.130.34:11222:zpVbaZjB:3GUPMabH__country-us_city-atlanta_streaming-1"
          ],
          "createdAt": "2023-11-25T03:24:29.605Z",
          "dateEnd": "Không"
         }
        ]
       }
      
6.4. Chi tiết proxy xoay IP
request:
GET
example:
       sourceId = ZP0001_1630
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "percentUsed": 0,
        "proxy": {
          "source_id": "ZP0001_1630",
          "ipHostname": "91.239.130.34",
          "portHttp": "11222",
          "portSocks5": "51222",
          "username": "zpVbaZjB",
          "password": "3GUPMabH",
          "orderBandwidth": 1,
          "usedBandwidth": 0.002111251,
          "remainingBandwidth": 1.997888749,
          "loginCredentials": [
           "91.239.130.34:11222:zpVbaZjB:3GUPMabH__country-us_city-atlanta_streaming-1"
          ],
          "additionalCredentials": [],
          "note": "",
          "price": "170000VNĐ/GB",
          "createdAt": "2023-11-25T03:24:29.605Z",
          "dateEnd": "Không"
        },
        "countries": [
         {
          "code": "ae",
          "name": "United Arab Emirates",
          "cities": {
           "prefix": "_city-",
           "options": [
            {
             "code": "abudhabi",
             "name": "Abu dhabi"
            },
            ...
           ]
          }
         },
         ...
        ]
       }
      
6.5. Mua thêm băng thông cho proxy xoay
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_1630",
        "bandwidth": 1
       }
      
response.data:
       // plan "Premium" success
       {
        "status": "success",
        "message": "Mua thêm dung lượng thành công!",
        "preBalance": 6804000,
        "totalCost": 170000,
        "afterBalance": 6634000,
        "info": {
         "source_id": "ZP0001_1630",
         "ipHostname": "91.239.130.34",
         "portHttp": "11222",
         "portSocks5": "51222",
         "username": "zpVbaZjB",
         "password": "3GUPMabH",
         "orderBandwidth": 1,
         "usedBandwidth": 0.000515284,
         "remainingBandwidth": 1.999484716,
         "loginCredentials": [
          "91.239.130.34:11222:zpVbaZjB:3GUPMabH__country-us_city-atlanta_streaming-1"
         ],
         "additionalCredentials": [],
         "note": "",
         "price": "170000VNĐ/GB",
         "createdAt": "2023-11-25T03:24:29.605Z",
         "dateEnd": "Không"
        }
       }
      
6.6. Tạo hoặc thay đổi chứng chỉ đăng nhập (cấu hình proxy xoay)
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_1633",
        "countryCode": "vn",
        "cityCode": "",
        "quantity": 5,
        "protocol": "SOCKS5",
        "stickIpInMinutes": 5
        // set stickIpInMinutes : 0 if you want to change ip constantly, max 60 minutes
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Tạo chứng chỉ đăng nhập thành công!",
        "credentials": [
         "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-session-QcIQrBN5RePgMTe-time-5:ixLnauSl",
         "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-session-oikGdC5e8RtgxtS-time-5:ixLnauSl",
         "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-session-L7PxbMCkhpXS9MC-time-5:ixLnauSl",
         "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-session-Iw1f5mInIdxNsr0-time-5:ixLnauSl",
         "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-session-hpJ08gECBMw9Es4-time-5:ixLnauSl"
        ]
       }
      

7. Tạo và quản lý proxy dân cư IP tĩnh

7.1. Kiểm tra các gói proxy dân cư IP tĩnh hiện có
request:
GET
response.data:
       {
        "status": "success",
        "quantityPlans": 1,
        "plans": {
         "planCode": "RS1",
         "typeIp": "staticResidential",
         "ipVersion": "4",
         "prices": {
           "monthly": 149000
         },
         "countries": [
          {
           "server1": [
            {
             "code": "AT",
             "name": "Austria",
             "isp": {
               "id": [
                "fba5bb41-09c0-11ed-b596-069b3a488940",
                "2b07249d-7d7e-11ee-875b-0afa29ca1928"
               ],
               "name": [
                 {
                   "name": "Video-Broadcast GmbH",
                   "amount": "999+"
                 },
                 {
                   "name": "Lietpark Communications",
                   "amount": "< 500"
                 }
               ]
             }
            },
            ...
           ]
          }
         ],
         "affRewardPercent": 5
        }
       }
      
7.2. Kiểm tra tình trạng khả dụng của các vị trí, ISP gói proxy dân cư IP tĩnh
request:
GET
response.data:
       {
        "planCode": "RS1",
        "countriesList": [
         {
          "code": "AT",
          "name": "Austria",
          "isp": [
           {
            "ispId": "fba5bb41-09c0-11ed-b596-069b3a488940",
            "ispName": {
             "name": "Video-Broadcast GmbH",
             "amount": "999+"
            }
           },
           {
            "ispId": "2b07249d-7d7e-11ee-875b-0afa29ca1928",
            "ispName": {
             "name": "Lietpark Communications",
             "amount": "< 500"
             }
           }
          ]
         },
         ...
        ]
       }
      
7.3. Tạo mới proxy dân cư IP tĩnh
request:
POST
body:
       {
        "typeSlug": "dan-cu-ip-tinh",
        "planCode": "RS1",
        "countryCode": "us",
        "ispId": "e649eed7-ee2b-11ec-85c2-06902e647790",
        "quantity": 2,
        "protocol": "socks5",
        "period": "monthly",
        "autoRenew": false,
        "note": ""
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Tạo thành công 2 proxy dân cư IP tĩnh!",
        "info": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_958",
          "ip": "207.228.53.114",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "54785",
          "isp": "AT&T",
          "username": "D109kBsqeqHpHxw",
          "password": "mQrGfwiVt2Ehmg2",
          "countryCode": "US",
          "autoRenew": false,
          "dateEnd": "2023-12-27T08:43:45.000Z"
         },
         {
          "sourceId": "ZP0001_959",
          "ip": "207.228.53.93",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "51331",
          "isp": "AT&T",
          "username": "kaTrRD47l4y9Xsa",
          "password": "KCWOTwxD5TA0kAo",
          "countryCode": "US",
          "autoRenew": false,
          "dateEnd": "2023-12-27T08:43:46.000Z"
         }
        ]
       }
      
7.4. Danh sách proxy dân cư IP tĩnh
request:
GET
response.data:
       {
        "status": "success",
        "state": "running",
        "proxies": [
         {
          "uId": "656456c292344ad48f83aa4b",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_959",
          "serviceId": "489697",
          "ip": "207.228.53.93",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "51331",
          "username": "kaTrRD47l4y9Xsa",
          "password": "KCWOTwxD5TA0kAo",
          "type": "RESIDENTIAL_STATIC",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "US",
          "server": 1,
          "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.371Z",
          "dateEnd": "2023-12-27T08:43:46.000Z"
         },
         ...
        ]
       }
      
7.5. Chi tiết proxy dân cư IP tĩnh
request:
GET
example:
       sourceId = ZP0001_958
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "proxies": {
         "uId": "656456c292344ad48f83aa46",
         "state": "running",
         "autoRenew": false,
         "sourceId": "ZP0001_958",
         "ip": "207.228.53.114",
         "portHttp": null,
         "portSocks5": "54785",
         "username": "D109kBsqeqHpHxw",
         "password": "mQrGfwiVt2Ehmg2",
         "type": "RESIDENTIAL_STATIC",
         "ipVersion": "4",
         "countryCode": "US",
         "note": "monthly",
         "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.341Z",
         "dateEnd": "2024-01-27T08:43:45.000Z",
         "prices": {
          "monthly": 149000,
          "twoMonths": null,
          "threeMonths": null,
          "sixMonths": null
         }
        }
       }
      
7.7. Gia hạn proxy dân cư IP tĩnh
request:
POST
body:
       {
        "action": "renew",
        "sourceId": "ZP0001_959,ZP0001_958",
        // nếu gia hạn nhiều ID cùng lúc thì mỗi ID cách nhau 1 dẩu phẩy không khoảng cách
        "period": "monthly"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Gia hạn thành công 2 proxy dân cư IP tĩnh.",
        "successProxies": [
         {
          "uId": "656456c292344ad48f83aa46",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_958",
          "serviceId": "489696",
          "ip": "207.228.53.114",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "54785",
          "username": "D109kBsqeqHpHxw",
          "password": "mQrGfwiVt2Ehmg2",
          "type": "RESIDENTIAL_STATIC",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "US",
          "server": 1,
          "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.341Z",
          "dateEnd": "2024-01-27T08:43:45.000Z",
          "prices": {
           "monthly": 149000,
           "twoMonths": null,
           "threeMonths": null,
           "sixMonths": null
          }
         },
         {
          "uId": "656456c292344ad48f83aa4b",
          "autoRenew": false,
          "sourceId": "ZP0001_959",
          "serviceId": "489697",
          "ip": "207.228.53.93",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "51331",
          "username": "kaTrRD47l4y9Xsa",
          "password": "KCWOTwxD5TA0kAo",
          "type": "RESIDENTIAL_STATIC",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "US",
          "server": 1,
          "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.371Z",
          "dateEnd": "2024-01-27T08:43:46.000Z",
          "prices": {
           "monthly": 149000,
           "twoMonths": null,
           "threeMonths": null,
           "sixMonths": null
          }
         }
        ]
       }
      
7.8. Bật tắt tính năng tự động gia hạn proxy dân cư IP tĩnh
request:
POST
body:
       {
        "action": "setAutoRenew",
        "sourceId": "ZP0001_959,ZP0001_958",
        // bật tắt nhiều ID thì mỗi ID cách nhau một dấu phẩy và không có khoảng trắng
        "autoRenew": false
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Tắt tự động gia hạn thành công 2 proxy dân cư.",
        "successProxies": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_958",
          "autoRenew": false,
          "ip": "207.228.53.114",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "54785",
          "username": "D109kBsqeqHpHxw",
          "password": "mQrGfwiVt2Ehmg2",
          "countryCode": "US",
          "server": 1,
          "note": "monthly",
          "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.341Z",
          "dateEnd": "2024-01-27T08:43:45.000Z",
          "prices": {
           "monthly": 149000,
           "twoMonths": null,
           "threeMonths": null,
           "sixMonths": null
          }
         },
         {
          "sourceId": "ZP0001_959",
          "autoRenew": false,
          "ip": "207.228.53.93",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "51331",
          "username": "kaTrRD47l4y9Xsa",
          "password": "KCWOTwxD5TA0kAo",
          "countryCode": "US",
          "server": 1,
          "note": "monthly",
          "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.371Z",
          "dateEnd": "2024-01-27T08:43:46.000Z",
          "prices": {
           "monthly": 149000,
           "twoMonths": null,
           "threeMonths": null,
           "sixMonths": null
          }
         }
        ],
        "errorProxies": []
       }
      

8. Thao tác chung cho tất cả các dịch vụ proxies

8.1. Danh sách tất cả proxies đang hoạt động
request
GET
response.data
       {
        "status": "success",
        "proxiesDatacenterPrivateIPv4": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_18604",
          "state": "running",
          "autoRenew": false,
          "ip": "38.102.76.229",
          "portHttp": "8000",
          "portSocks5": null,
          "username": "3wah6Y",
          "password": "UVdKS6",
          "type": "Datacenter Private IPv4",
          "ipVersion": "4",
          "countryCode": "ca",
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-21T09:22:14.060Z",
          "dateEnd": "2023-12-21T05:22:13.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": null,
           "weekly": null,
           "monthly": 69000,
           "twoMonths": 138000,
           "threeMonths": 207000,
           "sixMonths": null
          }
         }
        ],
        "proxiesDatacenterPrivateIPv6": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_18607",
          "state": "expiring",
          "autoRenew": false,
          "portHttp": "5062",
          "portSocks5": null,
          "username": "TZ8WU31vMx",
          "password": "rKo26ARxUD",
          "type": "Datacenter Private IPv6",
          "ipVersion": "6",
          "countryCode": "us",
          "note": "Note proxy to management",
          "createdAt": "2023-11-21T09:30:10.234Z",
          "dateEnd": "2023-11-30T02:30:09.000Z",
          "prices": {
           "daily": null,
           "threeDays": 3000,
           "weekly": 7000,
           "monthly": 30000,
           "twoMonths": 60000,
           "threeMonths": 90000,
           "sixMonths": null
          }
         }
        ],
        "proxiesDancuVietnam": [],
        "proxiesDancuxoayIP": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_1633",
          "hostIp": "172.65.208.199",
          "portHttp": "31212",
          "portSocks5": "31212",
          "username": "zpPluaJV",
          "password": "ixLnauSl",
          "orderBandwidth": 2,
          "usedBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get used bandwidth",
          "remainingBandwidth": "Because this value changes over real time, please get detail rotating proxy to get remaining bandwidth",
          "loginCredentials": [
           "172.65.208.199:31212:customer-zpPluaJV-country-VN-region-BacNinh-session-oE3IHw0g6WWGSNq-time-5:ixLnauSl"
          ],
          "createdAt": "2023-11-25T07:58:08.768Z",
          "dateEnd": "2023-12-25T08:55:49.278Z"
         }
        ],
        "proxiesDancuIPtinh": [
         {
          "sourceId": "ZP0001_959",
          "autoRenew": false,
          "ip": "207.228.53.93",
          "portHttp": null,
          "portSocks5": "51331",
          "username": "kaTrRD47l4y9Xsa",
          "password": "KCWOTwxD5TA0kAo",
          "type": "RESIDENTIAL_STATIC",
          "countryCode": "US",
          "note": "monthly",
          "createdAt": "2023-11-27T08:43:46.371Z",
          "dateEnd": "2024-01-27T08:43:46.000Z",
          "prices": {
           "monthly": 149000,
           "twoMonths": null,
           "threeMonths": null,
           "sixMonths": null
          }
         }
        ]
       }
      
8.2. Danh sách các loại dịch vụ proxies và slug
request
GET
response.data
       {
        "status": "success",
        "proxiesType": [
         {
           "status": "Active",
           "typeName": "Datacenter Private IPv4",
           "typeSlug": "datacenter-private-ipv4"
         },
         {
           "status": "Active",
           "typeName": "Datacenter Private IPv6",
           "typeSlug": "datacenter-private-ipv6"
         },
         {
           "status": "Active",
           "typeName": "Datacenter Highspeed IPv4",
           "typeSlug": "datacenter-highspeed-ipv4"
         },
         {
           "status": "Active",
           "typeName": "Dân cư xoay IP",
           "typeSlug": "dan-cu-xoay-ip"
         },
         {
           "status": "Active",
           "typeName": "Dân cư IP tĩnh",
           "typeSlug": "dan-cu-ip-tinh"
         },
         {
           "status": "Active",
           "typeName": "Dân cư Việt Nam",
           "typeSlug": "dan-cu-viet-nam"
         }
        ]
       }
      
8.3. Thêm ghi chú vào proxies
request:
POST
body:
       {
        "sourceId": "ZP0001_18608, ZP0001_18604",
        // Mỗi Id cách nhau bởi dấu phẩy nếu muốn ghi chú nhiều Id, ghi chú mới thay thế ghi chú cũ
        "note": "Note for facebook"
       }
      
response.data:
       {
        "status": "success",
        "message": "Cập nhật ghi chú thành công cho 2 dịch vụ!",
        "note": "Note for facebook"
       }
      

Mua Proxy qua API

Dịch vụ Proxy cao cấp

Mua proxy chất lượng cao với nhiều lựa chọn IPv4 hoặc IPv6 trên khắp thế giới chỉ với một click.

Khởi tạo nhanh

Tự động xác nhận thanh toán, khởi tạo proxy ngay lập tức, truy cập, sử dụng proxy ngay và luôn.

Proxy dân cư

Proxy dân cư trên toàn thế giới, với nhiều phương thức kết nối, đa dạng lựa chọn và không giới hạn.

Đội ngũ CSKH tận tâm

Liên hệ với CSKH của ZingProxy nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ZingProxy API.

arrow up